Tag - Tp.HCM có khoảng 7.000 – 8.000 căn hộ gia nhập thị trường