Tag - TPHCM: Sẽ giải tỏa gần 20.000 nhà ven kênh rạch